1. Úvodní stránka
 2. Stanovy Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57

Stanovy Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57

Právnické osoby uvedené v příloze č.2 Stanov zakládají podle § 20f a násl., zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků, zájmové sdružení právnických osob s názvem

Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 - I/57

a sídlem: Opava, Horní nám. 69, 746 26

Článek I.
Členové Sdružení
 1. Zakládající členové Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 - I/57, dále jen Sdružení, jsou ti, kteří byli přijati na ustavující schůzi a jsou uvedeni v příloze č. 2.
 2. Členem Sdružení se může stát každá právnická osoba, která bude přijata valnou hromadou.
 3. Členství ve Sdružení vzniká rozhodnutím valné hromady.
Článek II.
Předmět činnosti

Předmětem činnosti je prosazení územních a podnikatelských zájmů členů Sdružení při přípravě a realizaci výstavby komunikace I/11 a I/57 v úseku Ostrava - Bartultovice v rozsahu:

 • předprojektové činnosti
 • projektové činnosti
 • zajištění financování stavby
 • přípravy realizace stavby.
Článek III.
Hospodaření Sdružení
 1. Činnost Sdružení je financována z prostředků, které tvoří:
  • roční příspěvky členů Sdružení
  • dary
  • dotace a granty
  • sdružené prostředky (spolufinancování s jinými osobami)
 2. Na úhradě celkových ročních nákladů na činnost se budou podílet jednotliví členové formou členských příspěvků. Výpočet výše členských přípěvků je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí těchto Stanov.
 3. Pro každý rok stanoví valná hromada podle plánu činnosti a rozpočtu výši a termín úhrady členských příspěvků.
 4. U nových členů stanoví výši ročních členských příspěvků na rok, ve kterém se stali členy Sdružení, předsednictvo Sdružení, pro následující roky se výše členského příspěvku vypočte dle přílohy č. 1.
 5. Při vystoupení člena ze Sdružení se zaplacený roční členský příspěvek ani jeho poměrná část nevrací.
 6. Výnosy majetku a činnosti Sdružení budou sloužit k financování projektů Sdružení a úhradě nákladů Sdružení.
 7. Revizi hospodaření provádí zvolená revizní komise.
Článek IV.
Orgány Sdružení
 1. Orgány Sdružení jsou:
  • Valná hromada
  • Předsednictvo Sdružení
  • Revizní komise.
 2. Valná hromada je složena z členů, jimiž jsou statutární zástupci všech členů Sdružení nebo jimi písemně pověřené osoby.
 3. Funkční období členů předsednictva a revizní komise je čtyřleté.
 4. Valná hromada
  • volí a odvolává předsednictvo Sdružení a revizní komisi
  • schvaluje roční plán činnosti, rozpočet a výši členských příspěvků
  • schvaluje roční vyúčtování
  • schvaluje Stanovy a změnu Stanov Sdružení
  • rozhoduje o přijetí nového člena
  • rozhoduje o vyloučení člena v případech a za podmínek stanovených v článku VII. Stanov
  • rozhoduje o změně předmětu činnosti Sdružení
  • jmenuje likvidátory Sdružení
  • schvaluje žádost člena o převedení práv a povinností člena Sdružení na třetí osobu
  • se schází nejméně jedenkrát ročně. Je schopna se usnášet, je-li tolik členů, že počet hlasů přítomných členů je vyšší než 51 % hlasů všech členů. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. Počet hlasů jednotlivých členů je upraven dle výše členských příspěvků a uveden v příloze č.1.
 5. Předsednictvo Sdružení
  • je sedmičlenné, předsednictvo je usnášeníschopné, je-li přítomno nejméně 5 členů. K přijetí usnesení je třeba čtyř hlasů. Každý z členů předsednictva má jeden hlas.
  • ze svého středu volí předsedu Sdružení, který je oprávněn jednat jménem Sdružení a činit závazky v souladu s usnesením valné hromady a předsednictva
  • ze svého středu volí místopředsedu Sdružení, který je oprávněn jednat jménem Sdružení v rozsahu pověření předsednictva nebo předsedy
  • svolává a zajišťuje jednání valné hromady
  • předkládá valné hromadě ke schválení roční plán činnosti a rozpočet hospodaření
  • má právo svolat mimořádnou valnou hromadu
  • je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu do jednoho měsíce, požádá-li o svolání písemně minimálně 20% členů. Pozvánka musí být doručena členům Sdružení nejpozději do 10 dnů před konáním mimořádné valné hromady. Pokud předsednictvo nesvolá valnou hromadu ve stanoveném termínu, je oprávněn valnou hromadu svolat kterýkoliv člen Sdružení zastupující tu část, která požádala o svolání valné hromady.
 6. Předseda, místopředseda Sdružení
  • jsou oprávněni činit závazky za Sdružení ve věcech právních a finančních,
  • jednají za Sdružení, a to tak, že každý z nich jedná samostatně.
 7. Revizní komise:
  • je tříčlenná. Revizní komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomni nejméně dva členové. K přijetí usnesení je třeba dvou hlasů. Každý z členů má jeden hlas.
  • ze svého středu volí předsedu revizní komise
  • kontroluje hospodaření Sdružení a zpracovává roční revizní zprávu
  • má právo delegovat své členy na jednání předsednictva s hlasem poradním.
 8. Sdružení nemá vlastní sekretariát. Vedení administrativy zajišťuje Statutární město Opava.
Článek V.
Práva a povinnosti členů Sdružení
 1. Členové Sdružení mají právo
  • na informace o činnosti Sdružení
  • účastnit se všech činností a jednání ve smyslu článku II.
  • kontrolovat činnost a hospodaření Sdružení
  • vystoupit ze Sdružení způsobem uvedeným v čl. VII, bod 3.
 2. Členové Sdružení jsou povinni
  • účastnit se jednání valné hromady prostřednictvím písemně pověřených zástupců
  • respektovat rozhodnutí valné hromady, týkající se vymezeného předmětu činnosti
  • do stanoveného termínu převádět Sdružení členské příspěvky, popř. prostředky v určené výši ke krytí potřeb valnou hromadou odsouhlasených činností
  • vytvářet potřebné podmínky pro činnost Sdružení
  • dodržovat Stanovy.
Článek VI.
"Partneři" Sdružení
 1. Partnerem Sdružení může být každá právnická osoba, která projeví zájem o činnost Sdružení a podporuje jeho aktivity finančními příspěvky.
 2. Partneři Sdružení mají právo
  • na informace o činnosti sdružení
  • účastnit se všech činností a jednání ve smyslu článku II.
 3. Partneři Sdružení se mohou účastnit jednání valné hromady prostřednictvím písemně pověřených zástupců bez práva hlasování.
Článek VII.
Vznik a zánik členství ve Sdružení
 1. Členství ve Sdružení vzniká na základě písemné žádosti o členství, po schválení valnou hromadou.
 2. V případě neplnění povinností dle článku V., bod 2, může být člen na základě rozhodnutí valné hromady vyloučen. O vyloučení nehlasuje člen, o jehož vyloučení se jedná.
 3. Zánik členství je možný ke konci roku na základě písemného podání, uplatněného nejpozději 30. září téhož roku, po vyrovnání závazků vůči Sdružení.
Článek VIII.
Ostatní ustanovení
 1. Sdružení je právnickou osobou zapsanou do registru zájmových sdružení právnických osob u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
 2. Sdružení hospodaří s finančními prostředky v souladu s článkem III., které slouží k úhradě nákladů na společnou činnost.
 3. Sdružení vystupuje samostatně svým jménem v hospodářských vztazích a z těchto vztahů nese majetkovou odpovědnost.
 4. Členství ve Sdružení je vázáno dle dohody členů Sdružení na členský příspěvek.
Článek IX.
Závěrečná ustanovení
 1. Činnost Sdružení může být ukončena usnesením valné hromady. Rozhodnutí o zrušení Sdružení musí být přijato nejméně 70% hlasů všech členů Sdružení.
 2. Pokud se valná hromada nesejde v usnášeníschopném počtu déle než 2 roky, rozhodne o zrušení činnosti Sdružení předsednictvo, které zároveň jmenuje likvidátora.
 3. Při zrušení Sdružení se provede likvidace jmění. Likvidační zůstatek po vyrovnání všech pohledávek se rozdělí podle poměru vložených prostředků. Obdobně se postupuje při rozdělení úhrady ztráty.
 4. Přílohy č. 1 a č. 2 jsou nedílnou součástí Stanov.
 5. Tyto Stanovy nabývají platnosti schválením valnou hromadou dne 24.3.2004 a nahrazují Stanovy Sdružení přijaté valnou hromadou dne 19.4.2001 ve znění změn ze dne 13.2.2003.
 6. Každý člen Sdružení obdrží jedno vyhotovení Stanov.

Publikováno dne 18.3.2011